خانه » اجتماعی

اجتماعی

زمین را نابود نکنیم

زباله در طبیعت نریزید ، حیوانات را برای تفریح نکشید ، خانه هایشان را ویران نکنید و با پرتاب سنگ آنها را مجروح نکنید ، رودخانه ها را آلوده نکنید. آیا دوست دارید کسی خانه ی شما را ویران کند یا به سمت شما سنگ پرتاب کند؟ یاد آن پرنده ای بیافتید که کیسه پلاستیک به دور گردنش گره خورده و خفه شده یا روباهی که سرش در دبه ی ماست گیر کرد و مرد. می دانم که این حرف ها برایتان تکراریست و بارها به گوشتان خورده اما این حرف ها جدیست. زمین خانه ی ما است ، نابودش نکنیم.