سنا طاهری

عینک خودبینی

چند روز پیش چشم هایم را در عینک آفتابی دیدم.با نگاهی پر توقع به چشم هایم نگاه می کردم.برایم سوال پیش آمد که آیا دیگران

بیشتر بخوانید

آغاز نویسندگی

امروز داشتم یک شعر انگلیسی را با خودم مرور میکردم که به جمله ی have you enymore رسیدم. این جمله را ترجمه کردم اما برای

بیشتر بخوانید

عنوان پاپ آپ