جدیدترین نوشته‌ها

سنا طاهری

عینک خودبینی

چند روز پیش چشم هایم را در عینک آفتابی دیدم.با نگاهی پر توقع به چشم هایم نگاه می کردم.برایم سوال پیش آمد که آیا دیگران هم با نگاهی توقع آمیز

ادامه

زمین را نابود نکنیم

زباله در طبیعت نریزید ، حیوانات را برای تفریح نکشید ، خانه هایشان را ویران نکنید و با پرتاب سنگ آنها را مجروح نکنید ، رودخانه ها را آلوده نکنید.

ادامه

آغاز نویسندگی

امروز داشتم یک شعر انگلیسی را با خودم مرور میکردم که به جمله ی have you enymore رسیدم. این جمله را ترجمه کردم اما برای اینکه مطمئن شوم از پدرم

ادامه

عنوان پاپ آپ