سنا طاهری

شرحی بر هری پاتر

کاراکتر های مورد علاقه ی من در هری پاتر پروفسور آلبوس دامبلدور،پروفسور سوروس اسنیپ،سیریوس بلک،روبیوس هاگرید،لونا لاوگود،سدریک دیگوری،لوسیوس مالفوی،خونواده ی ویزلی غیر از جینی ویزلی،ولدمورت،فرد

بیشتر بخوانید

عنوان پاپ آپ